Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Ochotnicza Straż Pożarna

Witaj! Jeżeli czujesz potrzebę dynamicznego działania, tworzenia i rozwijania grupy osób które mają wspólne cele jakimi są ratowanie życia, mienia, środowiska (w takiej kolejności nie na odwrót).

Rok utworzenia w Międzyzdrojach: 1949 r.
Nr KRS: 0000229515
Rok utworzenia w Lubinie: 1967 r.
Nr KRS: 0000231067

Działalność w obszarze: ratownictwo, prewencja,  propagowanie kultury fizycznej i oświaty.

Cel działania organizacji: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych samorządowych przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Całoroczna działalność: pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, Dzień Strażaka.

Organizacja imprez kulturalnych: Dzień Strażaka.

Kontakt:
tel.: 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyzdrojach
72 – 500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 25
e-mail: ospmiedzyzdroje@gmail.com

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubinie
72 – 500 Lubin, ul. Główna 1
strona: www.lubin.osp.org.pl
e-mail: osplubin@o2.pl

Facebook: www.facebook.com/StrazPozarnaMiedzyzdrojeLubin/