Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Operacja pn. „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych”

            

Operacja pn. „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych” mająca na celu: utworzenie „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych w Międzyzdrojach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Proponowana operacja w zakresie wzrostu aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy dot. ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" ,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - jest zgodna z celami określonymi w LSR na lata 2014-2020 z 15.09.2020 . Operacja dotyczy współpracy i wsparcia działalności organizacji pozarządowych, wzmacniających kapitał społeczny, poprzez stworzenie Centrum Wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych w Międzyzdrojach. Kryteria wyboru: 1. Doświadczenie wnioskodawcy -Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych tematycznie i rzeczowo-projektów np. z programu operacyjnego "Rybactwo i Morze", PROW oraz z FMP Interreg VA. 2. Doradztwo LGD - wnioskodawca korzystał z dwóch form doradztwa organizowanego przez Biuro LGD w siedzibie LGD w Wolinie. 3. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LGD - planowana operacja będzie miała edukacyjny, proekologiczny i wizerunkowy - pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska i wzmocnienie działań dot. ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poprzez działania edukacyjne, konkurs i prezentację bogactwa natury obszaru LGD pn. "Razem dla środowiska  - okno na ekologię", któr nalezy zchować dla przyszłych pokoleń. 4. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru - w ramach operacji planuje się organizację konkursu i warsztatów z wykorzystaniem drona- nagranie krótkich filmów promocyjnych z walorów przyrodniczych obszaru LGD, prezentację ich na stronie internetowej, w zakładce Turystyka, w info kiosku oraz w informacji turystycznej. Zdjęcia uczestników konkursu i warsztatów, prezentujących bogactwo naturalne obszaru zostaną przedstawione w formie plakatów/plansz i banerów na wystawie plenerowej pt. "Razem dla środowiska-okno na ekologię" przy informacji turystycznej na międzyzdrojskiej promenadzie i przy ul. Kolejowej 33, co stanowić będzie dodatkową ciekawą ofertą dla turystów, prezentującą bogactwo naturalne obszaru LGD. 5. Innowacyjność operacji nowoczesna forma wsparcia dla organizacji pozarządowych, z wykorzystaniem nowych technologii sprzętu i multimediów. Za pośrednictwem Centrum organizacje pozarządowe będą mogły nieodpłatnie korzystać z zakupionego sprzętu oraz wiedzy i kwalifikacji osób prowadzących centrum, w formie wolontariatu. Będzie to pierwsza, innowacyjna działalność wsparcia organizacji pozarządowych, której nie ma na obszarze LGD. To system nowoczesności, ekonomii i innowacyjności dla organizacji pozarządowych. 6. Oddziaływanie czasowe operacji -  działalność całoroczna, ze szczególnym podkreśleniem sezonu letniego. Centrum prowadzone będzie w formie wolontariatu, przez Drużynę Harcerską, przy wsparciu pracowników Referatu Promocji, Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego. 7. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR - wnioskodawca planuje objąć działaniami dzieci i młodzież z grupy defaworyzowanej do lat 30, szczególnie zainteresowanej nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Prowadzenie centrum pozwoli na rozszerzenie współpracy i wsparcie NGO, poprzez umożliwienie wykonania nagrań imprez i wydarzeń, wykonania profesjonalnych zdjęć, obróbki graficznej plakatów i banerów. Projekt kierowany jest do społeczności lokalnej obszaru LGD. Będzie ciekawą, nowoczesną formą, dającą nowe umiejętności i wzmacniające kapitał społeczny obszaru. 8. Wkład finansowy wnioskodawcy w finansowanie projektu - wnioskodawca zabezpieczył środki finansowe na wkład własny do projektu w wysokości 36,37 %, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.9. Przygotowanie operacji do realizacji-Wnioskodawca jest przygotowany do realizacji operacji: posiada zasoby kadrowe i pomieszczenia w wielofunkcyjnym budynku przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, posiada środki finansowe na wkład własny, zostało przeprowadzone rozpoznanie potrzeb i rynku dostawców sprzętu multimedialnego. (w załączeniu).10. Komplementarność projektu z innymi projektami projekt jest komplementarny z innymi projektami: w tym:1. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój przedsiębiorczości i aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców poprzez organizację warsztatów rzemiosł dawnych- warsztatów ciesielskich („Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg-Vineta”);2. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie organizacji w sprzęt instrumentalny i nagłaśniający oraz stroje artystyczne umożliwiające pielęgnowanie kulturowej tradycji oraz aktywizację środowiska lokalnego Gminy Wolin ( Stowarzyszenie Koło Wiejskie „Ostromiczanie”); 3. Dbam o środowisko-segreguje odpady (Stowarzyszenie na rzecz Dziwnowa). 11. Promocja obszaru LSR i działalności LGD - z wykorzystaniem min. 3 nośników reklamowych: strona internetowa www.miedzyzdroje.pl, w zakładce Turystyka, w info kiosku przy Alei Gwiazd, w informacji turystycznej, mediach społecznościowych (fb), wystawa plenerowa pt. „Razem dla środowiska – okno na ekologię”- przy punkcie Informacji turystycznej i przy ul. Kolejowej 33 –  przez okres całego roku.  Wzmocnienie kapitału   - to operacja mająca pozytywny wpływ na rozwój kapitału społecznego, poprzez pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych, integrację międzypokoleniową w środowisku lokalnym, wspieranie partnerstw aktywujących przedsiębiorczość lokalną, zorientowane na aktywności sektora społecznego – ludzi młodych i organizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, rozwój mentoringu międzypokoleniowego. Uruchomienie centrum wsparcia modelowy program współpracy sektora społecznego, gospodarczego i instytucji pobudzający aktywność organizacji pozarządowych i integrację społeczności lokalnej, co ma znaczny wpływ na rozwój kapitału społecznego.