Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Operacja pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje

            

Operacja pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy, w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"

Proponowana operacja w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców, w ramach  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - jest zgodna z celami określonymi w LSR na lata 2014-2020 z 15.09.2020. Operacja dotyczy celu szczegółowego LSR 2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, poprzez przedsięwzięcie - infrastruktura obszaru, służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej. W ramach operacji planuje się urządzenie terenu rekreacyjnego - plaży w Wapnicy nad Jeziorem Wicko Wielkie, oddzielonego od Zalewu Szczecińskiego mieliznami i cieśninami delty wstecznej Świny- obszar ochrony ścisłej im. dr Bogdana Dyakowskiego. Wapnica położona jest pomiędzy leśnymi pagórkami Lubińsko-Wapnickimi WPN. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie staje się zapleczem turystycznym, poprzez rozwój bazy noclegowej: domki letniskowe i pokoje do wynajęcia. To tu mieszkańcy sołectw: Wicko, Wapnica i Lubin zaczynają stawiać na ekoturystykę -najbardziej przyjaznej dla środowiska formy turystyki. Ekoturystyka, jako forma aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, może przynosić realne korzyści ekonomiczne lokalnym społecznościom. Dlatego też zasadnym jest zagospodarowanie terenu i urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, z elementami małej architektury wypoczynkowej i placem zabaw dla dzieci, z dostępem dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z projektem. Kryteria wyboru: 1. Doświadczenie wnioskodawcy -Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych tematycznie i rzeczowo-projektów np. z programu operacyjnego "Rybactwo i Morze", PROW oraz z FMP Interreg VA. 2. Doradztwo LGD - wnioskodawca korzystał z dwóch form doradztwa organizowanego przez Biuro LGD w siedzibie LGD w Wolinie. 3. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LGD - proponowana operacja  z zastosowaniem proekologicznej infrastruktury turystycznej i łagodnych formach wypoczynku, z pozostawieniem niezbędnej przestrzeni życiowej dla ptaków, roślin i środowiska będzie miała pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Obszar objęty projektem znajduje się w ścisłym obszarze ochrony, a jego zagospodarowanie pozwoli na uporządkowanie przestrzeni publicznej dotychczas zaniedbanej, z zachowaniem krajobrazu i siedlisk przyrodniczego. 4. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru - w ramach operacji Wnioskodawca, zagospodaruje teren i przeznaczy go na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla społeczności lokalnej i obszaru LGD, żeglarzy cumujących jachtami w Marinie Wapnica. To dodatkowa oferta dla turystów, którzy wypoczywają na terenach wiejskich. Poprzez rozwój bazy noclegowej w sołectwach -ekoturystyka aktywna, będzie stanowić dodatkową atrakcyjną ofertę dla klienta wymagającego ciszy, spokoju i odpoczynku w otoczeniu natury, w odległości od "cywilizacji" dla całego obszaru LGD. Ekoturystyka - to wyzwanie i szansa dla rozwoju terenów wiejskich.  5. Innowacyjność operacji - rozwój ekoturystyki, z wykorzystaniem nowoczesnych form urządzenia miejsca rekreacji i wypoczynku, z zastosowaniem  podestu dla osób niepełnosprawnych. Nowością/innowacyjnym rozwiązaniem będzie wyznaczenie strefy relaksu, poprzez zamontowanie 3 pergoli z leżankami do wypoczynku, z podłogą z belek modrzewiowych dla matki z dzieckiem lub rodzin, osłoniętych siatką np. przed komarami, hamaki wypoczynkowe - 2 szt. oraz leżaki - 7 szt. Z uwagi na to, że na obszarze LGD rozwija się dynamicznie turystyka aktywna zaplanowaliśmy zamontowanie stojaków na rowery oraz urządzenie placu zabaw bezpośrednio na plaży. Będzie to pierwsza plaża na obszarze LGD i Powiatu kamieńskiego, która poza walorami wypoczynkowymi, w otoczeniu naturalnego środowiska, będzie również miejscem aktywności fizycznej. 6. Oddziaływanie czasowe operacji - planuje się zagospodarowanie terenu jako formy całorocznej, wykorzystywanej w okresie sezonu letniego do zaczerpnięcia wodnych kąpieli i promieni słonecznych a po sezonie jako miejsce ciszy i wytchnienia dla mieszkańców obszaru LGD i turystów odwiedzających nasz obszar LGD. 7. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR - wnioskodawca planuje objąć działaniami szczególnie młode rodziny z dziećmi z grupy defaworyzowanej do lat 30, ze względu na zastosowane rozwiązania architektoniczne urządzeń np. pergola z leżanką, hamaki, leżaki, czy plac zabaw. Zagospodarowany teren będzie miejscem dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy wypoczynku. 8. Wkład finansowy wnioskodawcy w finansowanie projektu - wnioskodawca zabezpieczył środki finansowe na wkład własny do projektu w wysokości 36,37 %, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.9. Przygotowanie operacji do realizacji- jesteśmy gotowi do realizacji, turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD, ze szczególnym uwzględnieniu obszarów wiejskich. Posiadamy zasoby kadrowe, dokumentację : koncepcję zagospodarowania, projekt, kosztorys, tytuł prany do terenu, pozwolenie z Urzędu Morskiego, warunki przyłącza energetycznego, środki finansowe na wkład własny. 10. Komplementarność projektu z innymi projektami - projekt jest komplementarny z innymi projektami, wskazanymi dokładnie w zał. nr 4 do wniosku. 11. Promocja obszaru LSR i działalności LGD - to doskonałe miejsce na promocję LSR i LGD, ze względu na lokalizacje plaży w bezpośrednim sąsiedztwie Mariny Wapnica. Wnioskodawca będzie promować na stronie www.miedzyzdroje.pl, w zakładce Turystyka, w info kiosku , informacji turystycznej, w mediach społecznościowych i zamontuje stałą tablice informacyjną o dofinansowaniu operacji. 12. Wzmocnienie kapitału społecznego - wsparcie społeczności lokalnej obszaru LGD, wyzwanie i szansa dla rozwoju obszarów wiejskich i poprawy życia społeczności lokalnej sołectw. Połączenie współpracy segmentu gospodarczego, społecznego, poprzez rozwój turystycznego wykorzystania terenów, dla podtrzymania tożsamości społeczności lokalnej, wsparcie atrakcyjności obszaru, możliwości wsparcia ekonomicznego i współpracę.