Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Razem dla środowiska – okno na ekologię”

            

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje  www.miedzyzdroje.pl , w ramach operacji pn. „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych” mająca na celu: utworzenie „Centrum wsparcia multimedialnego dla organizacji pozarządowych w Międzyzdrojach”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Cele Konkursu:

a) prezentacja bogactw przyrodniczych obszaru Wyspy Wolin,
b) rozbudzanie zainteresowania przyrodą, jako naturalnego środowiska przyrodniczego,
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Wyspy Wolin.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony, zachowanie środowiska dla przyszłych pokoleń.
5. Wybrane fotografie w konkursie zostaną opublikowane na wystawie plenerowej przy Informacji Turystycznej przy ul. Promenada Gwiazd 2 oraz Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach.
6. Otwarcie wystawy wybranych prac odbędzie się 4.12.2021 roku.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
3. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Międzyzdroje w każdym wieku.
4. Terminarz: przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu do 22.11.2021 r.
5. Fotografie wykonane samodzielnie muszą być pracami autorskimi. Akceptowane są również prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
-
um_tomaszrychlowski@miedzyzdroje.pl z dopiskiem Konkurs „Razem dla środowiska – okno na ekologię”
7. Przesłane prace pocztą elektroniczną będą traktowane jako zgłoszenia do konkursu.
8. W poczcie elektronicznej należy podać opisy według następującego wzoru:
- Imię i nazwisko, tytuł zdjęcia.
9. Zdjęcia muszą być w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250dpi.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Referatu Promocji, Kultury i Turystyki UM oraz na stronie internetowej www.miedzydroje.pl.
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie na wystawie plenerowej przy Informacji Turystycznej przy ul. Promenada Gwiazd 2 w Międzyzdrojach oraz Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 28 października 2021 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.


Publikacja

Regulamin konkursu fotograficznego Centrum Wsparcia Multimedialnego