Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Archipelag Pamięci - to interaktywny szlak historyczny przedstawiający dzieje po­wstawania nowej, powojennej rzeczywistości na północno-zachodnim pograniczu naszego kraju. Szlak składa się z trzynastu punktów. W ramach każdego z nich zostaje przedstawiona inna historia, ważna z punktu widzenia osadników zasiedlających Ar­chipelag po wojnie. Punkty znajdują się w miejscach, które - często w sposób symbo­liczny - nawiązują do problemów opisywanych za pośrednictwem szlaku.

Erinnerungsarchipel - ist ein interaktiver historischer Pfad, der die Geschichte der Entstehung einer neuen Nachkriegsrealität im nordwestlichen Grenzgebiet Polens dar­stellt. Der Pfad besteht aus dreizehn Punkten. Jeder von ihnen stellt eine andere Ge­schichte dar, die aus der Sicht der Siedler wichtig ist, die nach dem Krieg den Archipel besiedelten. Die Punkte befinden sich an Orten, die sich - oft symbolisch - auf Probleme beziehen, die durch den Pfad beschrieben werden.

Archipelago of Memories - is an interactive historical trail depicting the histo­ry of the emergence of a new, post-war reality on the north-western border of our country. The trail consists of thirteen points. Each of them presents a different story, important from the point of view of the settlers settling the Archipelago after the war. Points are located in places that - often in a symbolic way - refer to problems de­scribed through the trail.