Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Projekty realizowane ze środków budżetu Państwa

 

 1. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
  • Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Lubinie przy ul. Głównej, dz. nr 110, obr.0024, Gmina Międzyzdroje.
  • Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach        
   zadania „Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”.
    
 2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
  • Przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami w ramach zadania „Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje”.
 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater.

W dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Międzyzdroje otrzymała wstępną promesę w związku ze złożonym dnia 15 sierpnia 2021 r. wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie polega kompleksowej przebudowie ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater (nawierzchnie, sieci, oświetlenie, odwodnienie, chodniki).  Drogi są w złym stanie technicznym (brak ciągłości duktów pieszych). Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa dostępu do głównej drogi wojewódzkiej nr 102, co wpłynie korzystnie na rozwój ekonomiczny mieszkańców.

Dofinansowanie: 8 000 000,00 zł
Wkład własny: 2 168 841,92 zł

4. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Marii Curie Skłodowskiej i Elizy Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami w ramach zadania "Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"
 

W dniu 13 grudnia 2023 roku Burmistrz Międzyzdrojów reprezentujący Gminę Międzyzdroje podpisał umowę o dofinasowanie w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania dot. przebudowy ul. M. Skłodowskiej- Curie i ul. E. Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami.

W ramach zadania przebudowane zostaną drogi gminne oraz wykonana zostanie sieć wodociągowa i sanitarna wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Dąbrowskiej do końca przebiegu ul. M. Skłodowskiej-Curie. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami samochodowymi oraz pieszych.

Dofinansowanie: 1 772 851,99 zł
Całkowita wartość zadania: 7 753 063,41 zł.

 

5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Inwestycja pn: „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej  w m. Wapnica wraz z sieciami- I etap”

W dniu 11 grudnia 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Międzyzdroje, reprezentowaną przez Burmistrza Międzyzdrojów - Mateusza Bobka, o dofinasowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej  w m. Wapnica wraz z sieciami- I etap”

Etap I obejmuje przebudowę drogi na odcinku 340 m. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Turkusowej, ul. Pogodnej oraz ul. Nabrzeżnej, gdzie powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu „rondo” z jednym pasem ruchu. Na całym odcinku przebudowane zostaną ciągi piesze, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, sieć wodociągowa oraz oświetlenie drogowe.

Celem bezpośrednim Projektu jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami  Wapnica i  Lubin.  Celem  strategicznym Projektu jest:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
 • zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy,
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów,
 • podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi,
 • poprawa płynności ruchu na przebudowywanym odcinku drogi,
 • poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia,
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych.

 

Dofinansowanie: 3 109 691,22 zł
Całkowita wartość zadania: 8 551 745,00 zł.