Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Międzyzdrojach  wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust 1 i ust 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuje, że
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, tel.91 32 75 631, e-mail. um@miedzyzdroje.pl

2)    Inspektorem  ochrony danych osobowych jest : Bożena Murawska, tel.91 32 75 659, adres korespondencyjny : ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, e-mail. um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 lit b,c,e rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Międzyzdroje i wynikających ze szczegółowych przepisów prawa.

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5)    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

7)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.

10)     Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.