Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

NABÓR WNIOSKÓW!

 

„Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach – w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

 

W ramach programu mieszkańcy gminy Międzyzdroje (osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) mogą otrzymać wsparcie w wysokości:

7.500,00 zł za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

  • zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Uwaga: Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe).

 

W przypadku przyznania grantu środki będą mogły zostać przeznaczone jedynie na wymianę źródła ciepła, na prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne i materiały w indywidualnym gospodarstwie domowym zlokalizowanym na obszarze gminy Międzyzdroje m.in.:

  • wykonanie demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
  • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (tzn. nie ma możliwości instalacji i kwalifikowania używanych środków trwałych);
  • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej;
  • nabycie materiałów lub robót budowlanych;
  • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

 

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Wnioski o przyznanie grantu w ramach naboru działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Wymień piec – bądź EKO w Międzyzdrojach – w ramach zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5 w Punkcie Obsługi Interesanta - Informacja od 1 lipca 2020 r. od godziny 9:00

(decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje na temat dofinansowania można uzyskać u Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach:

- w pok. Nr 3– tel. 913275669, e-mail: um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

- na stronie www.miedzyzdroje.pl

 

Regulamin

Umowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2