Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

 

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt nr INT 190 PL

INT 190 MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Opis projektu:

 • Program (źródło finansowania): Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (85%)
 • Lider Projektu: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Partnerzy projektu: Gmina Międzyzdroje, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Gmina Miasto Świnoujście, ,Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
 • Partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Agencja ds. Energii i Ochrony Klimatu Meklemburgii Pomorza Przedniego (LEKA MV), Gmina Wolin, Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Krajowego Pomorza Przedniego (AfRL), Powiat Vorpommern-Greifswald
 • Tematyka projektu: Zagadnienia energetyczne i planistyczne w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych na obszarze wysp Uznam i Wolin
 • Czas trwania projektu: październik 2020 – czerwiec 2022
 • Wartość projektu ogółem: 722 222,07 EUR
 • Wartość projektu Gminy Międzyzdroje: 53 380,60 EUR
 • Dofinansowanie (Euro): 45 373,51 EUR
 • Wkład własny (Euro): 8 007,09 EUR

Cel projektu

Celem projektu było zintensyfikowanie działań na rzecz transformacji zmierzającej do osiągnięcia neutralności energetycznej na terenie wyspiarskiego pogranicza polsko-niemieckiego (wysp Uznam i Wolin) w wyznaczonym przez UE wspólnym horyzoncie do roku 2050. Podjęte działania dedykowane były analizie potencjału, ograniczeń i możliwości poprawy efektywności energetycznej na terenie wysp Uznam i Wolin oraz wypierania z miksu energetycznego energii ze źródeł konwencjonalnych przez energię pochodząca z odnawialnych oraz zrównoważonych środowiskowo alternatywnych źródeł energii.

Główne zadanie Gminy Międzyzdroje

Głównym zadaniem Gminy Międzyzdroje była koncepcja transformacji energetycznej w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe na przykładzie miasta Międzyzdroje. W zakres koncepcji wchodziło:

Opracowanie uproszczonej analizy komunikacyjnej Miasta Międzyzdroje, zawierającej:

  1. analizę ogólnodostępnych danych o natężeniu ruchu drogowego,
  2. analizę bazy parkingowej w mieście Międzyzdroje wraz z określeniem potrzeb w perspektywie wieloletniej oraz wskazaniem możliwych rozwiązań i lokalizacji,
  3. analizę ekspercką problemów transportowych obszarów uzdrowiskowych i nadmorskich,
  4. odniesienie do problemów obszarów o analogicznych cechach układu komunikacyjnego i ich problemów,
  5. przedstawienie kierunkowych rozwiązań dotyczących możliwości uporządkowania systemu komunikacyjnego w okresie szczytu sezonowego, z czego wynika konieczność budowy parkingu przesiadkowego (buforowego opartego o technologie OZE),
  6. wskazanie dwóch wariantów strategicznego myślenia o ruchu w mieście (ograniczania ruchu pojazdów indywidualnych, utrzymania obecnej sytuacji wraz z działaniami punktowymi dotyczącymi inżynierii ruchu),
  7. opracowania koncepcji przestrzennej parkingu buforowego

Wskazanie działań SmartCity w obszarze mobilności i transportu w perspektywie krótkookresowej i długookresowej.

Wskazanie dobrych praktyk dotyczących mobilności mieszkańców i zagospodarowania(planowania) przestrzennego.

Przeprowadzenia analizy rozwiązań i projektów realizowanych po stronie niemieckiej (w tym realizowanego przez Gminę Herringsdorf – projekt  parking smart i spółdzielnię energetyczną w Neppermin - projekt fotowoltaicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Osiągnięcia projektu

 1. Portret energetyczny wysp Uznam i Wolin wraz z Kartą charakterystyki energetycznej wysp, w tym badania terenowe w zakresie jakości powietrza, jakości działań termoizolacyjnych oraz możliwości energetycznego wykorzystania wód powierzchniowych.
 2. Koncepcja transformacji energetycznej w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta Międzyzdroje.
 3. Masterplan oświetlenia przestrzeni publicznych na przykładzie miasta Świnoujście.
 4. Analiza polskich i niemieckich dokumentów strategicznych i planistycznych pod względem ujęcia w nich zagadnień energetycznych wraz z wypracowaniem propozycji / rekomendacji sposobu ujmowania tych zagadnień w planowaniu rozwoju.
 5. Uwarunkowania możliwości rozwoju e-mobilności na obszarze wysp Uznam i Wolin.
 6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe na przykładzie miasta Międzyzdroje – koncepcja projektowa parkingów buforowych.
 7. Koncepcja zwiększenia samowystarczalności energetycznej gmin w oparciu o odnawialne źródła energii – modelowe podejście na obszarze wysp Uznam i Wolin.
 8. Koncepcja pakietu działań i aktywności na rzecz wdrażania optymalnego koszyka energetycznego wysp Uznam i Wolin oraz podnoszenia świadomości energetycznej przedsiębiorców, mieszkańców i turystów.

Wydarzenia w trakcie projektu

 1. Konferencja inaugurująca projekt MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin 31.03.2021 r.
 2. Cykl warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym z:

- turystyką – Gmina Międzyzdroje

- mobilnością - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

- usługami i gospodarką komunalną - Miasto Świnoujście

 1. Dzień energii odnawialnych kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
 2. Mini pikniki i piknik OZE

- mini piknik OZE w Międzyzdrojach

- mini piknik OZE w Świnoujściu

- piknik OZE w Szczecinie

5. Wizyty studialne:

- Rhein-Hunsrück

- Dolny Śląsk

6. Konferencja kończąca projekt MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin 29.06.2022 r. w Międzyzdrojach

 

Więcej informacji o projekcie MoRE pod adresem www.rbgp.pl/more