Międzyzdroje
Facebook Projekty realizowane z funduszy zewnętrznych

Informacje o mieście

Międzyzdroje to jedna z najpiękniejszych miejscowości polskiego Wybrzeża. Poło­żona na największej polskiej wyspie - Wolin, w północno-zachodniej części wojewódz­twa zachodniopomorskiego. Na obszarze gminy znajduje się miasto Międzyzdroje i 3 sołectwa: Wicko, Wapnica i Lubin. Pierwsze zapisy kronikarskie o Międzyzdrojach spo­tykamy w XV-wiecznym akcie darowizny księcia Bogusława I, na rzecz prepozytury katedralnej w Kamieniu Pomorskim, gdzie jest mowa o miejscowości Misdroige i Mis­droie.

Tradycje wczasowe Międzyzdrojów sięgają 1830 roku, kiedy to radca sanitarny dr Oswald z Berlina rozsławił w swoich publi­kacjach walory lecznicze nadmorskiej miejs­cowości Misdroy. W tym okresie pierwsi letnicy dotarli też do Międzyzdrojów. W 1835 roku urządzono pierwsze obiekty ką­pieliskowe na plaży. Osobno dla pań i panów. W latach późniejszych wraz z pojawieniem się kolei, nastąpił rozwój Międzyzdrojów. Kolej umożliwiała dojazd letników ze Szcze­cina i Berlina. Uboga wioska niebawem zmieniła się w bogaty i modny letni kurort. Pierwsze kroki wszyscy odwiedzający Mię­dzyzdroje kierują w stronę pięknej, piasz­czystej plaży, z której w głąb morza wychodzi molo o długości 395 m z przysta­nią „białej floty". Międzyzdrojska prome­nada, przy której podziwiać można odrestaurowane kamieniczki z XIX I XX wieku jest miejscem spacerów dla licznych turystów. Dzięki przeprowadzonej moder­nizacji promenada w Międzyzdrojach zys­kała nowe, współczesne oblicze. Wśród elementów małej architektury na wyróżnie­nie zasługują szklane wodospady, na tle któ­rych turyści bardzo chętnie robią sobie atrakcyjne zdjęcia. To idealne miejsca dające ochłodę w słoneczne, upalne dni. Dzięki tym zmianom promenada jako główny deptak miasta żyje przez całą dobę. Ważnym jej punktem jest Aleja Gwiazd z odciskami pol­skich artystów a także Gabinet Figur Wo­skowych. W maju 2011 roku otworzono w budynku, gdzie mieści się Gabinet Figur Wo­skowych nowoczesne planetarium. To nowa ważna atrakcja na długiej liście cieka­wych miejsc do zobaczenia w Międzyzdro­jach. W tym samym roku Aleja Gwiazd wzbogaciła się o kolejną ważną postać - fi­gurę wybitnego aktora Krzysztofa Kolber­gera, który zaprasza do stolika na chwilę zadumy i refleksji.

Międzyzdroje dzięki tym zmianom zys­kały nowy wizerunek, miasta z bogatą histo­rią, które śmiało wkroczyło w XXI wiek. Gmina Międzyzdroje to idealne miejsce do uprawiania sportów, turystyki kwalifikowanej i aktywnego wypoczynku. Czyste wody Zatoki Pomorskiej, dzika przyroda, leczni­czy mikroklimat, malownicze krajobrazy, są magnesem dla tysięcy turystów. Szukają­cych ciszy i wytchnienia zapraszamy na szlaki muzeum Wolińskiego Parku Narodo­wego i liczne atrakcje przyrodnicze: punkty widokowe - Gosań, Zielonka z przepiękną panoramą na Deltę Wsteczną Świny, Kaw­cza Góra, Zagroda Pokazowa Żubrów, mu­zeum, jeziora - Turkusowe, Czajcze, przyrodnicze ścieżki edukacyjne. Na miłoś­ników historii czekają - Grodzisko w Lubi-nie z X-XII wieku oraz poligon broni V-3 w Zalesiu.

Letnia oferta wzbogacana jest wydarze­niami kulturalnymi i sportowymi. Najstar­szym z nich jest Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, który odbywa się nieprze­rwanie od 1966 roku. Festiwal Gwiazd przyciąga do Międzyzdrojów artystów pol­skiego kina, filmu, ekranu i sceny. W Alei Gwiazd przy Promenadzie każdego lata pojawiają się nowe odciski dłoni polskich ak­torów i twórców filmowych. W Między-zdrojach odbywają się także liczne imprezy sportowe m.in. Bieg Śniadaniowy i Mityng Lekkoatletyczny im. Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Bogaty program wydarzeń kulturalnych, muzycznych, spor­towych powoduje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie przez cały rok.

Panorama 360o

Misdroy ist eine der schönsten Ortschaften des polnischen Küstengebiets. Die Stadt ist auf der größten Insel Polens, Wolin, im nor­dwestlichen Teil der westpommerschen Woi­wodschaft situiert. Auf dem Gemeindegebiet befinden sich drei Schulzenämter: Wicko, Wapnica und Lubin. Die ersten Chronikver­merke von Misdroy finden wir in der Schen­kungsurkunde aus dem 15. Jahrhundert zu Gunsten von Dompropstei in Kamien Po­morski, unterzeichnet vom Herzog Bogustaw I. In der Urkunde ist von der Ortschaft Mis­droige oder Misdroie die Rede.

Der Urlaubsortcharakter von Misdroy geht auf das Jahr 1830 zurück, wenn der Gesun­dheitsrat, Dr. Oswald aus Berlin, die thera­peutischen Vorzüge der an der See gelegenen Ortschaft Misdroy berühmt gemacht hat. In dieser Zeit auch kamen nach Misdroy die er­sten Sommergäste. 1835 wurden zudem die ersten Strandbadobjekte gestaltet - getrennt für Frauen und Männer. In späteren Jahren fand mit dem Erscheinen der Bahn die En­twicklung von Misdroy statt. Die Bahn er­möglichte Ankunft der Sommergäste aus Stettin und Berlin. Das kleine, arme Dorf wurde bald zum reichen und vielbesuchten Sommerkurort. Die ersten Schritte aller Mis­droybesucher sind zum schönen Sandstrand, von dem sich ein 395 Meter langer Landun­gssteg mit dem Hafen der „weißen Flotte" ins Meer streckt. Die Promenade in Misdroy, an der restaurierte Mietshäuser aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu bestaunen sind, ist ein Ort für Spaziergänge zahlreicher Touris­ten. Dank der vollendeten Modernisierung gewann die Promenade in Misdroy ein neues, modernes Gesicht. Unter den Elementen der kleinen Architektur heben sich die gläsernen Wasserfälle ab, vor Hintergrund deren sich die Touristen gerne fotografieren. Sie sind ideale Plätze, um an den sonnigen, hitzigen Tagen angenehme Frische zu genießen. Dank dieser Änderungen „lebt" der Ort den ganzen Tag als Hauptpromenade der Stadt. Eine wichtige Stelle dort ist die Starallee mit Han­dabdrücken polnischer Künstler und das Wachsfigurenkabinett. In Mai 2011 wurde in dem Gebäude, wo sich das Wachsfiguren­kabinett befindet, ein modernes Planetarium eröffnet. Es ist eine neue, wichtige Attraktion auf der langen Liste der interessanten Se­henswürdigkeiten von Misdroy. In demselben Jahr wurde die Starallee um eine weitere wichtige Persönlichkeit reicher, nämlich um die Statue vom eminenten Schauspieler, Krzysztof Kolberger, der an den Tisch ein­lädt, um eine Weile nachzusinnen.

Dank der Änderungen gewann Misdroy ein neues Image, nämlich einer Stadt mit reicher Geschichte, die kühn ins 21. Jahrhundert ein­getreten ist. Die Gemeinde Misdroy ist ein idealer Ort zum Sporttreiben, Profitouristik und aktiver Erholung. Das klare Gev\dsser der Pommerschen Bucht, die wilde Natur, das therapeutische Mikroklima, malerische Landschaften bilden die Anziehungskraft far Touristenmengen. Diejenigen, die nach Ruhe und Entspannung suchen, laden wir in den Naturpark Wolin auf die Naturrouten des Naturmuseums ein und zu den zahlreichen attraktiven Naturorten: zu den Aussich­tspunkten Gosań, Zielonka mit dem schónen Rundblick auf RckstromdeIta von Swine, Kawcza Góra, zum Wisentgehege, zum Mu­seum, zu den Seen - TOrkissee, Czajcze, zu edukativen Wanderwegen. Auf die Ges­chichtsfreunde warten die Wallburg in Lubin aus dem 10.-12. Jahrhundert und V3-Waf­fen-Ubungsplatz in Zalesie.

Das Sommerangebot umfasst auch Kultur-und Sportveranstaltungen. Die älteste von ihnen ist das Internationale Chorlieder-Fes­tival, das seit 1966 jedes Jahr stattfindet. Das Star-Festival zieht nach Misdroy die polnis­chen Film-, Theater- und Musik-Persönlich­keiten an. In der Starallee an der Promenade erscheinen jeden Sommer neue Handab­drücke von polnischen Schauspielern und Fil­memachern. In Misdroy finden auch zahlreiche Sportveranstaltungen statt, u.a. der Frühstückslauf und das Leichtathletis­che Meeting Wiadystaw Kornar und Tade­usz Slusarski zu Ehren. Dank dem reichen Angebot von Kultur-, Musik- und Sportve­ranstaltungen kann jeder das ganze Jahr lang etwas für sich finden.

Panorama 360o

Międzyzdroje is one of the most beautiful resorts on the Polish coast. The town is lo­cated on the biggest Polish island, Wolin, in the north-western part of West Pomerania Province. The Commune incorporates the town of Międzyzdroje and 3 villages: Wicko, Wapnica and Lubin. The first chronicie re­cords concerning Międzyzdroje appear in the deed of donation from the 15th c. of Duke Bogusław I made for the benefit of the Cathedral in Kamień Pomorski, where the place of Misdroige and Misdroie is mentio­ned.

Resort tradition of Międzyzdroje dates back to 1830 when sanitary councillor, doc­tor Oswald from Berlin, popularized in his publications healing properties of the sea­side town of Misdroy. In that period also first summer holidaymakers visited Mię­dzyzdroje. In 1835 first bathing facilities were mounted on the beach; separate for men and women. Later, together with the appearance of rail, Międzyzdroje started to thrive. The rail brought tourists from Szcze­cin and Berlin, and a poor vi I lage soon tu r­ned finto a wealthy and popular summer resort.

The first steps of all visitors to Międzyzdroje lead to a beautiful sandy beach, with a pier

stretching seawards at a distance of 395 meters possessing "White Fleet" marina. The Międzyzdroje Promenade, where one may admire 19th and 20th c. tenement hou­ses, is a walking route for numerous tou­rists. Following modernization, the promenade in Międzyzdroje gained new and modern image. Within smali architec­ture, the elements which deserve distinc­tion are glass waterfalls against which tourists take attractive pictures. These are ideal places providing refreshment in sunny and scorching days. Owing to such changes, the promenade as the main boulevard of the town is thriving during night and day. An im­portant point of the promenade is the Star Alley, with palm imprints of Polish artists as well as Waxworks Room. In May 2011, mo­dern planetarium was opened in the buil­ding were the Waxworks Room is located. It constitutes a new attraction on a long list of interesting places to visit in Międzyzdroje. In the same year, the Star Alley was enri­ched by a new important figure of an out­standing actor, Krzysztof Kolberger, who invites to a table for a moment of reverie and reflection.

All those changes imparted a new image to Międzyzdroje, a town of rich history which boldly entered the 21st c. Międzyzdroje Commune is an ideal place for practicing sport, adventure tourism and active leisure.

Clean waters of the Pomeranian Bay, wild nature, healing microclimate, and pictures­que landscapes act as a magnet for thou­sands of tourists. Those who craye for relaxation, peace and quiet are invited to museum trails of Woliński National Park and numerous natura) attractions: beauty spots - Gosań, Zielonka, with a beautiful view of the Reverse Delta of the River Świna, Kawcza Mountain, Bison Display Enclosure, Museum, Lake Turkusowe and Lake Czajcze, and natural educational paths. History lovers will be enchanted with a settlement in Lubin dating back to the 10th-12th c. and V-3 military firing ground in Zalesie.

The summer offer is enriched with cultural and sports events. The oldest one is the In­ternational Festival of Choir Song which has been held unceasingly since 1966. Stars festival attracts to Międzyzdroje artists of the Polish cinema, film, stage and screen. The Star Alley by the promenade presents new palm imprints of Polish actors and di­rectors every summer. Międzyzdroje is a place where various sports events are held including, among others, the Władysław Komar and Tadeusz Ślusarski Breakfast Run and Track and Field Meeting. Extensive program of cultural, musical, and sports events caters for every taste during the whole year.

Panorama 360o


MapaPublikacja

Międzyzdroje i okolice. Folder promocyjny


Film


Audio

O Międzyzdrojach