wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Koncepcja Rewitalizacji Zabudowy Nadmorskiej Gminy Międzyzdroje to praca studialna wspierająca opracowywaną obecnie zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, przyjęta Uchwałą Nr XXXI/294/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 6 listopada 2008 roku.

Celem tego opracowania jest umożliwienie bieżącej merytorycznej dyskusji nad ładem przestrzennym dla najbardziej prestiżowych i aktywnych inwestycyjnie terenów nadmorskich.

Przyczynić się to może do wypracowanie bieżącej polityki przestrzennej, która swój wyraz ostateczny znajdzie zarówno w zmianach Studium oraz w nowych planach miejscowych, jak również w analizach urbanistycznych do wydawanych na bieżąco decyzji o warunkach zabudowy dla terenów pozbawionych planów miejscowych oraz w sprzedaży nieruchomości i bieżącej koordynacji inwestycji.

Koncepcja Rewitalizacji umożliwi wprowadzenie jej postulatów do zmienianego obecnie Studium i podobnie jak ono - nie stanowi prawa miejscowego, a jedynie określa politykę przestrzenną obszaru nadmorskiego.

Koncepcja Rewitalizacji jest tu połączeniem skali urbanistycznej i architektonicznej - łączy ze sobą skalę opracowania Studium ze skalą opracowywania planów miejscowych.

Celem opracowanej Koncepcji Rewitalizacji jest stworzenie nowych możliwości rozwoju nadmorskiej zabudowy Międzyzdrojów, poprzez zdefiniowanie problemów przestrzennych i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

Ideą Rewitalizacji zabudowy nadmorskiej jest poprawa opinii urbanistycznej o Międzyzdrojach oraz polepszenie warunków i atrakcyjności turystycznej gminy.

Koncepcja ta ma służyć do wypracowania ładu przestrzennego w tym najbardziej prestiżowym i aktywnym inwestycyjnie obszarze do czasu, gdy tereny te doczekają się na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.