wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

16 gru 2015

Z dniem 15 stycznia 2016r. mija termin  składania nowych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla których podstawą ustalenia  tej opłaty jest średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości w 2015r. 

Opłatę, bez wezwania,   w zmienionej wysokości  należy uiścić  za styczeń i luty do 28 lutego 2016r.
Terminy płatności  w kolejnych miesiącach:
- za marzec i kwiecień do 30 kwietnia danego roku,
- za maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku,
- za lipiec i sierpień do 30 sierpnia danego roku
- za wrzesień i październik do 30 października danego roku,
- za listopada i grudzień do 30 grudnia danego roku,
- ryczałtowa stawka opłaty za dany rok do 30 lipca tego roku (jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty powstał po tym terminie, opłatę za dany rok należy uiścić w najbliższym spośród  wskazanych wyżej terminie płatności).

Terminowe wpłaty pozwolą na uniknięcie płacenia odsetek za zwłokę, które są naliczane od niezapłaconej w terminie opłaty, oraz kosztów upomnienia.

Opłatę należy   dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego lub  na rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje, ul.Książąt Pomorskich 5,72-500 Międzyzdroje:

38 2030 0045 1110 0000 0054 7180, prowadzony przez BGŻ S.A. Oddział w Międzyzdrojach.

W tytule wpłaty należy wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ……………………. (należy podać dokładny adres nieruchomości oraz dane wpłacającego, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, które winny być zgodne z danymi wykazanymi  w złożonej deklaracji )” .

Od 1 stycznia 2016r. będą obowiązywały nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz nowe terminy uiszczania opłaty  (opisane powyżej terminy płatności).
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu (na co należy zwrócić uwagę  przy wypełnianiu deklaracji oraz uiszczaniu należnej opłaty, dotychczas opłata była zaokrąglana do pełnych złotych).
Deklaracje dostępne są na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl (Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska) oraz www.miedzyzroje.pl (System gospodarowania odpadami komunalnymi). Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016r.  również dostępny jest na ww. stronach.
W 2016r. nastąpi zmiana częstotliwości  odbierania odpadów ulegających biodegradacji. Z terenów miejskich, poza sezonem wakacyjnym, będą odbierane częściej - raz w tygodniu, a nie jak dotychczas dwa razy w miesiącu. Szkło w sezonie wakacyjnym będzie odbierane z częstotliwością raz w tygodniu (dotychczas - dwa razy w miesiącu).
W Punkcie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u)  w okresie od 1 maja do 31 października odpady dodatkowo będą odbierane w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.
Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego PSZOK, proszę zgłaszać pracownikom Urzędu Miejskiego - Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej- tel. 91 32 75 657.
Informacje  dotyczące wnoszonych opłat, zaległości od niezapłaconych w terminie płatności, prowadzonych postępowań w sprawie  określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do uzyskania od pracowników  ww. Referatu  w Urzędzie Miejskim, pok. nr 3.

Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI-NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA TERENACH WIEJSKICH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA TERENACH MIEJSKICH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Ewa Scholz 
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej