wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

05 lut 2021

 

W odniesieniu do pojawiających się w mediach informacji dotyczących budowy obiektu o wysokości 33 kondygnacji we wschodniej części promenady tzw. wież, informujemy, że prace planistyczne nad zagospodarowaniem tej części promenady rozpoczęły się w 2008 roku, trwały 3 lata i były konsekwencją rozmów jakie wówczas podjęto z potencjalnymi inwestorami oraz mieszkańcami Międzyzdrojów. Projekt uzyskał wówczas pozytywną akceptację różnych środowisk mających bezpośredni wpływ na rozwój Międzyzdrojów. Nowa zabudowa, która miałaby powstać na tych terenach, była alternatywą dla rozwoju turystycznego tej części miasta i uzyskała ogólną aprobatę zarówno po stronie Mieszkańców jak i ówczesnych włodarzy miasta.

W roku 2011 Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów Promenady Wschodniej, który obejmował również ten obszar. Zapisy planu jednoznacznie wskazują, że na danym terenie może powstać nowa zabudowa o konstrukcji posadowienia odpornej na działanie fal sztormowych, o wysokości nie mniej niż 15 kondygnacji albo nie mniej niż 50 m i nie więcej niż 150 m od poziomu frontowego wejścia do budynku. Podjęty plan jest spójny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Międzyzdrojów, co potwierdziły analizy służb prawnych Wojewody przed jego publikacją. Obydwie procedury planistyczne konsultowane były również z innymi organami, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ze społeczeństwem.

Przez okres procedowania planu tj. w okresie 2008-2011, nie były zgłaszane żadne uwagi co do wysokości planowanego obiektu, wręcz przeciwnie - budziły one ogólny entuzjazm wśród mieszkańców, co miało odzwierciedlenie w opiniach wygłaszanych przez mieszkańców na licznych spotkaniach organizowanych w okresie poprzedzającym przystąpienie do prac nad planem zagospodarowania. Z kolei wszystkie inne uwagi wniesione na etapie procesu planistycznego zostały rozstrzygnięte przez Radę w uchwale końcowej. Wśród wniesionych uwag w tym okresie nie ma żadnych dotyczących wysokości obiektu.

Pragniemy podkreślić, że Burmistrz Mateusz Bobek nie jest zwolennikiem realizacji tego typu zabudowy i budowa obiektu jest konsekwencją podjętych wcześniej decyzji, na które Burmistrz obecnie nie ma żadnego wpływu. W tej sprawie Burmistrz Mateusz Bobek zainicjował konsultacje z Kancelarią Prawną, w celu uzyskania opinii na temat możliwości zmiany zagospodarowania przedmiotowego terenu i wyeliminowania dominanty wysokościowej. Niestety, opinie prawne, jakie posiadamy, jednoznacznie wskazują, że jakiekolwiek zmiany na tym etapie, mogłyby skutkować znacznymi roszczeniami finansowymi wobec Gminy.

Pragniemy podkreślić, że mamy na uwadze dobro mieszkańców i turystów, stąd wszelkie realizacje związane z tym projektem będą pod szczególnym nadzorem stosownych referatów urzędu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd będzie prowadził rozmowy z inwestorem w kwestii sposobu realizacji inwestycji, w tematach dotyczących między innymi komunikacji, miejsc parkingowych, a także dostępności do  mediów (woda, ścieki, itp.) oraz zminimalizowania uciążliwości, które może potencjalnie wywołać inwestycja.

Warto również zaznaczyć, że obecnie decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Kamieńskiego, jest prawomocna i ostateczna. Niemniej jednak w sprawie rozpoczęcia budowy tego obiektu toczy się postępowanie w Sądzie Administracyjnym z powództwa właścicieli obiektów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Aleksandra O’Donnel
Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje
Międzyzdroje, 5.02.2021r.