wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

13 lip 2020

Podczas sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 3 lipca br. znaczącą część porządku obrad zajęły zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Radni większością 13 głosów, przy jednym wstrzymującym się, podjęli w tym zakresie cztery uchwały. Początkowo nowe regulacje wynikające  ze zmiany ustawy z dnia  19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czytości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2019 r. poz. 1579 ze zm. ),  miały wejść w życie z  dniem 6  września br. W związku jednak z pandemią wirusa Covid 19 będą obowiązywać dopiero od stycznia 2021 r. Najistotniejsza zmiana to wprowadzenie  obowiązku selektywnego zbierania  i odbierania  odpadów  komunalnych wskazanych w ustawie. Nie wypełnienie przez właściciela nieruchomości  obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wiązać się będzie z  opłatą podwyższoną,  w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej  niż czterokrotna wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (opłata  ta zostanie określona odrębną uchwałą Rady Miejskiej ).

 

      Radni w ramach wprowadzanych zmian w gospodarce odpadami podjęli uchwały w sprawie :

-  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje,

-  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchylenia Uchwały Nr  XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

-  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

 

Obowiązkowa selektywna zbiórka

 

       Zgodnie z nowymi regulacjami od nowego roku  właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny następujących  rodzajów odpadów komunalnych:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowiących pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w lit. b-n,

b) papieru,

c) szkła,

d) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

e) bioodpadów,

f) odpadów niebezpiecznych,

g) przeterminowanych leków i chemikaliów,

h) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu  poziomu  substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – od 1 stycznia 2021 r.

i) zużytych  baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) zużytych opon,

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących  odpady komunalne,

n) tekstyliów i odzieży – od 1 stycznia 2025 r.

Zebrane odpady wymienione w lit. a-e, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości w miejscu ich powstania. Natomiast zebrane odpady wymienione w lit. f-n, przyjmowane są przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W  systemie zbiórki objazdowej będzie odbierany  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.

          Regulamin odbioru odpadów szczegółowo reguluje wszelkie zasady. Warto kilka słów poświęcić niektórym z nich.  Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi, oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujacy na rodzaj zbieranych w nich odpadów ( odpowiedni kolor i  napis stosownie do zbieranej frakcji odpadów ), należy wystawić do godziny 6.00 w dniu ich odbioru. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości oraz z terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp odbierającemu odpady. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

 

Nieruchomości objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Od nowego roku gminnym  system gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęte nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych ( tzw. nieruchomości mieszane ). Z systemu zostały  wyłączone nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Podstawowym powodem wyłączenia tych nieruchomości  jest zapewnienie samofinansowania  się systemu gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia nieruchomości niezamieszkałych w systemie ( opłata od pojemnika ), Gmina musiałaby dopłacić do systemu lub  znacznie zwiększyć stawki opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi ( od zużytej wody ), które ponoszne są   przez mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości, na których świadczone sa usługi hotelarskie. Z uwagi na  znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określające maksymalną stawkę opłaty   za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości  58,20 zł ,  tj.  3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, obecną stawkę wynosząca 131,25 zł należałoby obniżyć o 73,05zł ( ! )  i odpowiednio  zwiększyć stawkę opłaty od zużytej wody. Po wyłączeniu z systemu, właściciele nieruchomości  niezamieszkałych  zobowiązani będą  do zawarcia umowy dotyczącej pozbywania się odpadów komunalnych z przedsiębiorcą  wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

 

 

Istotne  zmiany Regulaminu  w odniesieniu do obecnie obowiązującego

 

          W znaczącym stopniu zmieniają się w nowym Regulaminie wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

          Najważniejsze zmiany to:

- uzupełnienie prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki o odpady  

opakowaniowe wielomatariałowe, niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady  tekstyliów i odzieży,

-  określenie warunków  uznania, że odpady  objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, są zbierane w sposób selektywny,

- wprowadzenie skrócenia czasu wystawienia pojemników/worków poza teren nieruchomości z 12 do 6 godzin,

- określenie wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikch przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkanymi jenorodzinnymi,

- zwolnienie właściciela nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane w kompostownikach przydomowych,

- określenie wymagań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów ( nowy rozdział ),

- zmiana częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenów miejskich poza sezonem : zwiększenie częstotliwości odbioru: papieru z co najmniej 2 razy w miesiącu na co najmniej raz w tygodniu, szkła z co najmniej raz w miesiącu na co najmniej 2 razy w miesiącu,

- zmiana częstotliwości pozbywania się odpadów z terenów wiejskich:  zwiększenie   częstotliwości odbioru  poza sezonem papieru z co najmnie raz w miesiącu na co najmniej 2 razy w miesiącu, zmniejszenie częstotliwości odbioru szkła w sezonie z  co najmniej  raz w tygodniu na co najmniej raz w miesiącu,

- wydłużenie  terminu pozbycia się odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpaday komunalne, od dnia zakończenia prac remontowych z 3 do 5 dni roboczych,

- zmiana zapisu dotyczącego zbiórek objazdowych, z 4 razy w roku na co najmniej 4 razy w roku,

- uzupełnienie regulaminu o określenie częstotliwości pozbywania się odpadów z terenów publicznych:  co najmniej raz w tygodniu, a z terenów plaż i kąpielisk, co najmniej raz dziennie w sezonie, i co najmniej raz w tygodniu poza sezonem.

Ponadto, Regulamin został uzupełniony o wymagania w zakresie:

- uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących dio użytku publicznego,

- mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem, że mycie obejmuje wyłącznie nadwozie samochodu, nie powoduje to  zanieczyszczenia środowiska i nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie  w zakresie obejmującym  drobne naprawy  związane z bieżącą eksploatacją własnych  pojazdów pod warunkiem, że nie powoduje to zanieczyszczenia środowiska, nie jest to uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich, w tym w zakresie emisji hałasu i spalin. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej. Zabrania się również prowadzenia wszelkich prac blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi do tego celu przeznaczonymi.

 

 

Ważne zmiany w odniesieniu do obowiązującej uchwały o świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów

 

Zmiany dotyczą uchwały w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Najważniejsze z nich to :

- zwiększenie katalogu przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o odpady: niebezpieczne, niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady tekstyliów i odzieży,

- zmiana częstotliwości odbioru papieru i szkła oraz mebli i wielkogabarytów, stosownie do zmian częstotliwości odbioru tych frakcji w  Regulaminie,

- określenie dodatkowych zasad prowadzenia i świadczenia usług przez Punkt,  m.in. w zakresie dotyczącym  prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów oraz sprawdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami przed przyjęciem odpadów.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Ewa Sulicka-Scholz