wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

21 maj 2020

ZAWIADOMIENIE


W dniu 26 maja 2020 r. (wtorek)  o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna), ul. Książąt Pomorskich 5,  odbędzie się  wspólne  posiedzenie stałych komisji  Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, w trybie zdalnym. 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie połączonego  posiedzenia komisji  i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do porządku posiedzenia.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035.
6.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. 
10.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. 
11.    Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
13.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
14.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego. 
15.    Zakończenie posiedzenia komisji Rady Miejskiej.                            

 

Przewodniczący Rady

Jan Węglorz