wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

16 wrz 2019

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,  odbędzie się 18 września 2019 r. o godz. 12.00. Miejsce spotkania:  Biuro Rady Miejskiej, pok. Nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5.


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki radnych do protokołu z dnia 30.05.2019 r.
4.    Przyjęcie protokołu z kontroli zawartych umów dzierżaw w roku 2018.
5.    Kontrola udzielonej dotacji Bibliotece Miejskiej za 2018 r. do 30.06.2019 r.
6.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
7.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
8.    Zakończenie posiedzenia .

 

 

PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506), 1309),  niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                        
    Przewodnicząca Komisji
    
    Grażyna Iwaszczyszyn