wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

26 sie 2019

W Punkcie Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych ( PSZOK-u ), przy  ul. Nowomyśliwskiej 86, prowadzonym przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, od poniedziałku do piątku, od 10-ej do 18-ej  i  w okresie od 1 maja do 31 października w soboty, w godzinach od 10-ej do 14- ej, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

- ( 15 01 01 ) opakowania z papieru i tektury,
- ( 15 01 02 ) opakowania z tworzyw sztucznych,
- ( 15 01 04 ) opakowania z metali,
- ( 15 01 05 ) opakowania wielomateriałowe,
-  (15 01 07 ) opakowania ze szkła,
- (16 06 04, 16 06 05) zużyte baterie i akumulatory,
- ( 20 01 36, 20 01 35* ) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- ( 20 03 07 ) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- ( 16 01 03 ) zużyte opony ( z gospodarstw domowych ),
- (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04 ) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady  komunalne ( do 500 kg rocznie na pojedynczą nieruchomość ),
- odpady ulegające biodegradacji,
-  przeterminowane leki i chemikalia,

W PSZOK-u przyjmowane są również pochodzące z gospodarstw domowych  odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów,  tusze, zużyte oleje ).