wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

26 sie 2019

Każda gmina ma obowiązek osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r. określone poziomy segregacji i odzysku niżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych:

1/ Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

Rok

osiągnięty poziom

[%]

wymagany poziom

[%]

2017

59,1

20

2018

54,48

30

2/ Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Rok

osiągnięty poziom

[%]

wymagany poziom

[%]

2017

92,57

45

2018

74,35

50

3/ Osiągnięte przez Gminę poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

Rok

osiągnięty poziom

[%]

wymagany poziom

[%]

2017

0,0

45

2018

0,0

40