wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

18 kwi 2019

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2019 r, poz.506),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję IX Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się  
25 kwietnia 2019 r.   o godz. 12.00
Miejsce obrad – Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiej w Międzyzdrojach


Porządek:  
 
1.    Otwarcie IX Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku  obrad.
3.    Uwagi radnych do protokołów z dnia 21.03.2019 r. oraz 28.03.2019 r.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
7.    Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - przy ulicy Głównej w Lubinie
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 248/5, o powierzchni 330m2) –przy ulicy Nowomyśliwskiej.
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 326/26, o powierzchni 654m2) - przy ulicy Komunalnej
11.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - przy ulicy Bohaterów Warszawy
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia nieruchomości - przy ulicy Myśliwskiej 21b
13.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
14.    Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
15.    Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wydanych decyzji warunków zabudowy za lata 2014-2019 r.
16.    Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń z udzielonych dotacji celowych na rok 2018.
17.    Rozpatrzenie odwołania mieszkańców Wapnicy na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 marca 2019r., w sprawie wniesionego w dniu 15 marca 2019 roku, protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej.
18.    Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
19.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.    Wnioski komisji i radnych.
21.    Wnioski i skargi mieszkańców.
22.    Zakończenie obrad.


 Przewodniczący Rady
    

     Jan Węglorz


PODSTAWA PRAWNA: W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506)  zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.