wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

18 kwi 2019

W  dniu 24 kwiecień  2019 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Miejskim, ul Książąt Pomorskich 5, pok. Nr 14, odbędzie się  posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych  Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje.
4.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - przy ulicy Głównej w Lubinie
5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 248/5, o powierzchni 330m2) –przy ulicy Nowomyśliwskiej.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 326/26, o powierzchni 654m2) - przy ulicy Komunalnej
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - przy ulicy Bohaterów Warszawy
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia nieruchomości - przy ulicy Myśliwskiej 21b
9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
10.    Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.
11.    Rozpatrzenie odwołania mieszkańców Wapnicy na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 marca 2019r., w sprawie wniesionego w dniu 15 marca 2019 roku, protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej.
12.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
13.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
14.    Zakończenie posiedzenia .

 

 

 

PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500),  niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                        
    Przewodniczący  Komisji
    
    Krzysztof Szlaski