wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

14 lut 2019

W dniu 20 lutego o godz. 10.00  w biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 14, ul. Książąt Pomorskich 5, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki radnych do protokołu z dnia 18.01.2019 r.
4.    Ustalenie bonifikat przy przekształceniu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.
5.    Analiza projektowanej uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i obowiązującego regulaminu.
6.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
7.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
8.    Zakończenie posiedzenia .

 

PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500),  niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

  Przewodniczący Komisji

    Józef Bogusław Sutyła