wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

09 mar 2018

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 1875, poz. 2232),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję  XLII Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się  15 marca 2018   o godz. 9.00
Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5.

Porządek:

1.    Otwarcie XLII Sesji RM i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku  obrad.
3.    Uwagi i poprawki Radnych do protokołów z XLI Sesji RM w Międzyzdrojach.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
6.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia  2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
7.    Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie  na rok 2018.
9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok.
10.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035.
11.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
12.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2018 r.
13.    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020.
14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Zwycięstwa 22 o pow. 68,71 m²).
15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (cz. nieruchom. stan. dz. nr 38/3 o pow. 71 m²).
16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
17.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 50 m² stan cz. tarasu na dz. nr 70/12).
18.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości(  dz. nr  70/29, obręb 20)
19.    Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie (teren o pow. 186,72 m² stan cz. dz. nr 70/12).
20.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach.
21.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Międzyzdroje.  
22.    Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
23.    Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. dokonania zmian w statucie Gminy Międzyzdroje.
24.    Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z   prac między sesjami.
25.    Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
26.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27.    Wnioski komisji i radnych.
28.    Wnioski i skargi mieszkańców.
29.    Zakończenie obrad.

INFORMACJA O KOMISJACH
1.    Komisja SKiS  odbędzie się  12.03.2018 r. godz. 10.00
2.    Komisja RGiB odbędzie się  13.01.2018 r. godz. 10.00


PODSTAWA PRAWNA    
W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875, poz. 2232) zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.