wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

09 mar 2018

13 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 5, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach.

Porządek posiedzenia

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski Radnych do  porządku posiedzenia.
3.    Uwagi i poprawki Radnych do protokołu z dnia  23.01.2018 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia  2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
6.    Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie  na rok 2018.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok.
9.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej   w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035.
10.    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
11.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2018 r.
12.    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020.
13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Zwycięstwa 22 o pow. 68,71 m²).
14.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  (cz. nieruchom. stan. dz. nr 38/3 o pow. 71 m²).
15.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
16.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 50 m² stan cz. tarasu na dz. nr 70/12).
17.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (  dz. nr  70/29, obręb 20)
18.    Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie (teren o pow. 186,72 m² stan cz. dz. nr 70/12).
19.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w Międzyzdrojach.
20.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Międzyzdroje.  
21.    Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
22.    Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. dokonania zmian w statucie Gminy Międzyzdroje.
23.    Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
24.    Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
25.    Zakończenie posiedzenia.    
                                                                         
PODSTAWA PRAWA
W myśl art.25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.