wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

29 cze 2017

  Ministerstwo Środowiska przygotowało nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ponieważ obecne przepisy nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Dzięki zmianom w wyniku segregowania odpadów mają powstawać lepsze surowce.
Według nowego rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017r. poz. 19 ),  odpady będą zbierane  w pojemnikach lub workach w czterech kolorach. O tym, jakie odpady należy wrzucać do pojemników, będą informowały ich kolory i napisy, a więc:
- odpady z papieru i tektury, zbiera się w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
- odpady ze szkła do zielonych pojemników/worków, oznaczonych napisem  „Szkło”,
- odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych do żółtych pojemników/worków oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, do brązowych pojemników/worków oznaczonych napisem „Bio”.
Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się ze spełniony, jeżeli pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, ale przewidziano okresy przejściowe, w związku  z czym jednolity system selektywnego zbierania odpadów zacznie obowiązywać później.
Gminy będą miały pięć lat,  od dnia  wejścia w życie rozporządzenia, na dostosowanie kolorystyki pojemników. Przez ten czas będzie można używać pojemników w dotychczasowych kolorach ale odpowiednio oznaczonych napisami.
Zawarte przez gminy przed 1 lipca 2017 roku (a więc przed wejściem nowego rozporządzenia) umowy na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, określające inny sposób realizacji selektywnego zbierania odpadów (np. dwu, trzy lub czteropojemnikowy), będą ważne do 30 czerwca 2021r. Gmina w dniu     29 grudnia 2016r. zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. umowę na odbiór odpadów na dwa lata, tj. do końca 2018r. i do tego okresu w naszej gminie będzie obowiązywał dotychczasowy sposób selektywnej zbiórki odpadów wynikający z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje.
Zgodnie z Regulaminem :
1. Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się pojemniki w dowolnym   kolorze (z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów wymienionych niżej ).
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki/worki niebieskie, w których zbierana jest „frakcja sucha”, tj.: papier i tektura (należy wrzucać gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy; kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania), tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (należy wrzucać puste, odkręcone i zgniecione opakowania plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach; plastikowe zakrętki; folia i torebki z tworzyw sztucznych puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych np. zabawki, narzędzia, kartoniki po sokach i mleku);
2) pojemniki/worki zielone, w których zbierane jest szkło (należy wrzucać butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach);
3) pojemniki/worki brązowe - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone.
3. Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość powinny być dostosowane przez właścicieli nieruchomości do warunków określonych w Regulaminie. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych należy do właściciela nieruchomości.
Kolor pojemnika/worka dla odbierającego odpady to informacja, sygnał, o rodzaju selektywnie zebranych przez właściciela nieruchomości odpadach wystawionych do odbioru zgodnie  z harmonogramem.
Stosowanie właściwej kolorystyki worków  do selektywnej zbiórki odpadów usprawni pracę przedsiębiorcy odbierającemu odpady i wyeliminuje niezadowolenie właścicieli  nieruchomości, od których odpady nie zostały odebrane. Bo zdarza się, że frakcja sucha zamiast w niebieskim worku, a odpady biodegradowalne zamiast w brązowym worku, wystawiane są w czarnym i wtedy  traktowane są  jak odpady zmieszane.